Nyomtatás E-mail

Az iskola rövid bemutatása

 

Iskolánk 1982 szeptember 1. óta működik Rákoscsaba és Rákoskert határán.

Az iskolánk az ország első ökoiskoláinak egyike. Az oktató és nevelőmunka két – egymáshoz közeli – épületben fo­lyik. Az alsó tagozat gyermekei egy földszintes, családias épületben, a felső tagozat tanulói az iskola – háromszintes – főépületében, tá­gas, jól felszerelt tantermekben sajátíthatják el a mindennapi élethez és a továbbtanulás­hoz szükséges ismereteket. A „zöld piramis” a ma már jellegzetes épülete kerületünknek.

Több sportpályával rendelkezünk. A kézilabda pályánk világítás­sal ellátott. A testnevelésórákon, ha az időjárás megengedi, tanulóink igénybe vehetik labdarúgó-, kézilabda- és atlétikai pályáinkat. A kötelező úszásoktatástól eltérő időben is van lehetőség e program megszervezésére.

A közel 13 ezer kötetes könyvtárunk majdnem minden igényt ki­elégít. Intézményünkben két számítástechnikai szaktanterem, 30 munkaállomással szolgálja a korszerű oktatást Délutánonként 6 napközis csoportban és két iskolaotthonos osztályban tanulhatnak, játszhatnak gyermekeink.

Pedagógusaink főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A minél eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Tanítóink, tanáraink szakmai elhivatottságát és elismertségét jelenlegi és egykori diákjaink valamint a legtöbb szülő is nagyra értékeli, kiemelkedőnek tartja.

 

Főbb célkitűzések, alapelvek:

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető isme­retekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbta­nulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk úgy szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyerekek minden nap szívesen jöjjenek az iskolába. Reméljük, hogy kíváncsiságukat, a világra való nyitottságukat a 8. osztály elvégzése után is megőrzik. Minden alkalmat megragadunk, hogy gyermekeinket sikerél­ményhez juttassuk, és meggyőzzük őket arról, hogy emberségben, tudásban gyarapodni a legfontosabb érték. Alapelveink meghatározásánál figyelembe vettük az éppen érvé­nyes tantervi előírásokat, iskolánk hagyományait és a szülők, tanulók elvárásait is. A humán és reál műveltségi területek egyenrangúságát valljuk, mivel kör­nyező világunk is egységes egészet alkot. Az egészséges élet­módra, a környezetvédő gondolkodás- és cselekvésmódra külön, kiemelt hangsúlyt fektetünk.

 

Az intézmény sajátos arculata:

Az intézmény arculatát a tágas terek határozzák meg. Térben és gondolkodásmódban is a legszélesebb vonulatait sze­retnénk a gyermekeinknek bemutatni, és kialakítani a választás képességét. Iskolánk a kerület ökoiskolája, illetve a Madárbarát Iskola cím tulajdonosa. Az alsó tagozat fő funkciója a biztos alapok megte­remtése elsősorban anyanyelvből és matematikából. Az alapkompetenciák fejlesztése a felsőbb évfolyamokban is folytatódik. Kiemelt sze­repet szánunk az olvasási készség fejlesztésének, az olvasóvá ne­velésnek. Fontos feladatunknak tekintjük a kevésbé eredménye­sen tanulók felzárkóztatását, egyénre szabott feladatokkal való ellátását. E célt nemcsak a változatos tanulásszervezési formák, hanem fejlesztő­pedagógu­saink és logopédusaink is segítik. A különösen tehetséges tanulók vezetését, fejlesztését a differenciált foglalkoztatás mellett a ver­senyekre való felkészítés és a rendszeres megmérettetés is segíti. Gyermekeinknek további mozgáslehetőséget ad a néptáncóra, melyet népművé­szeti osztályainkban furulyaoktatással kiegészítve tartunk. 2003-tól ismét énekelhetnek kisgyerekeink a „Kicsinyek kórusá­ban”. A kerületi Bartók Béla Zeneiskola intézményünkben szolfézst és hangszeres zeneórákat tart. De itt működik a gyermekszínjátszók „Bársonyszínpada” is.

 

Szabadidős tevékenység:

A kötelező órákon kívül a fiúknak a labdarúgás, a lányoknak a kosár- és kézilabda sportágban biztosítjuk a szabadidős sportolási lehe­tőséget. Az atlétika iránt fogékony tanulók ennek keretében fej­leszthetik képességeiket. Rendszeresek az asztalitenisz foglalko­zások, amelyek iskolai és kerületi edzők vezetésével zaj­lanak. Kiemelkedően jó kapcsolatunk van a Rákoskerti Művelődési Klubbal és a Rákoscsabai Művelődési Házzal. Az általuk szervezett programok iskolai rendezvé­nyein­ket kiegészítik. A kulturált és demokratikus közélet alapszabályait a Zrínyi Ifjú­sági Fórum keretein belül tanulják és gyakorolják a gyerekeink. Szakköreink, klubjaink száma a mindenkori pénzügyi lehetőségeinktől függ. Negyedik éve zajlik iskolánkban a Forrai Sándor Rovásíró Verseny területi döntője. Évek óta iskolánkban működik a nyári napközis tábor júniustól augusztusig, ahol a ke­rület gyermekei változatos programokon vehetnek részt.