ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A csatolt íven szereplő személyek létrehozzák a

 
SZÜLŐK AZ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT.
 
 

Az Alapítvány segíti a Zrínyi Miklós Általános Iskolát abban, hogy a kor követelményeinek megfelelő körülmények között oktathassa és nevelhesse az iskola tanulóit, hogy módot teremthessen a tanulók testi és lelki egészségének fenntartására, a tanulmányi, sport és egyéb tevékenység magasabb szintű kibontakoztatására.

Az Alapítvány nyitott, így magyar és külföldi polgárok, jogi személyek és más közösségek az Alapítvány céljainak megvalósításához kapcsolódhatnak, amennyiben jelen alapítványrendelés céljaival egyetértenek, azt anyagi vagy más eszközzel támogatni kívánják, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

Az Alapítvány politikamentes kezdeményezés, működése nyilvános. Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

 

1. Az Alapítvány neve: Szülők az Iskoláért Alapítvány.

2. Az Alapítvány székhelye: Budapest, XVII. Sisakos sáska utca 3.

3. Az Alapítvány célja:

 - hozzájárulás a Zrínyi Miklós Általános Iskola épületeinek, létesítményeinek a tanulók érdekében való korszerűsítéséhez, állagmegőrzéséhez;

 - hozzájárulás a tanulók kiemelkedő tanulmányi, kulturális, és sporttevékenységének elismeréséhez;

 - hozzájárulás a tanulók tanórán kívüli, valamint szünidei, az iskola által szervezett programjainak megvalósításához;

 - hozzájárulás a szociálisan hátrányos helyzetû tanulók anyagi támogatásához.

4. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.

5. Az Alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében:

 - gazdálkodik vagyonával, a lehetőségekhez képest szolgáltatásokat nyújt;

 - együttműködik az iskola tantestületével, a szülői munkaközösséggel és az iskola diákszervezeteivel.

6. Az Alapítvány szervezete: Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium, amelynek elnökét és tagjait az alapító javaslatára az iskola tantestülete és szülői munkaközössége választja meg két évre. A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának ésszerű működtetéséért, a lehetőségekhez képest gyarapításáért. A Kuratórium tagjai kétharmadának igenlő szavazatával dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználása tárgyában. A Kuratórium maga határozza meg működési rendjét. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Az Alapítvány céljai érdekében történő kifizetésekről a Kuratórium az iskola tantestületének javaslatára dönt.

7. A Kuratórium tevékenységéről szükség szerint, de legalább félévenként tájékoztatja az Alapítvány tevőket, az iskola tantestületét és szülői munkaközösségét.

8. Az alapítók az Alapítvány létrejöttét követő harminc napon belül az Alapítvány rendelkezésére bocsátják anyagi hozzájárulásukat.